خانم حنا ربانی خوار، یک دختر 34 ساله پاکستانی است که به مقام وزارت امور خارجه پاکستان منصوب شده.

جدا از دلایل این انتخاب، ماهیت این حرکت قابل ستایش است. انتخاب یک وزیر زن برای وزارت امور خارجه، با 34 سال سن در هر کشوری از دنیا قابل توجه است. چه رسد به این که کشور مورد نظر پاکستان باشد. کشوری که تند رو ترین گروه های بنیاد گرای اسلامی در آن فعال هستند و بدترین سخت گیری های اجتماعی و عرفی، حتی برای فعالیت های اجتماعی روزمره زنان و دختران در آن اعمال می شود.

Advertisements