من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی    ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم

Advertisements