تلویزیون دولتی مصر اعلام کرده است که حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری استعفا کرد.

عمرسلیمان، معاون رییس جمهوری مصر با قرائت بیانیه ای در تلویزیون مصر، خبر کناره گیری آقای مبارک را از قدرت اعلام کرد.

به گفته آقای سلیمان، اختیارات حسنی مبارک به شورای عالی ارتش واگذار می شود.

صدها هزار نفر که از هجده روز قبل در مرکز قاهره دست به تظاهرات زده بودند، با خوشحالی از استعفای آقای مبارک استقبال کردند. در قاهره مردم با تکان دادن پرچم و به صدا درآوردن بوق ماشین ها خوشحالی خود را از استعفای آقای مبارک نشان دادند.

در شهر اسکندریه نیز صحنه های شادمانی مردم به چشم می خورد.

آقای مبارک به مدت سه دهه زمام امور مصر را در دست داشت.

Advertisements