احمدی نژاد گفت: » امروز در هر نقطه ای از جهان نشانه ای از انقلاب به چشم می خورد.کدام صحیح است؟

» گزینه اول: تراکتورسازی در کاراکاس

گزینه دوم: اضافه وزن در رهبران حماس

گزینه سوم: جمعیت ایرانیان در اسرائیل

گزینه چهارم: دانشجو در هاروارد

گزینه پنجم: انواع خبرنگاران ایرانی در همه جای دنیا

گزینه ششم: قبر غلامحسین ساعدی در پرلاشز پاریس

گزینه هفتم: توالت عمومی احداث شده توسط کمیته امداد در جمهوری آذربایجان

ابراهیم نبوی

Advertisements